ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Impacts of combined osteopenia/osteoporosis and sarcopenia on balance and quality of life in older adults [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(6): 585-590 | DOI: 10.14744/nci.2020.28003

Impacts of combined osteopenia/osteoporosis and sarcopenia on balance and quality of life in older adults

Raikan Buyukavci1, Semra Akturk1, Bahri Evren2, Yuksel Ersoy1
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey
2Department of Endocrinology, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

OBJECTIVE: Combined osteopenia/osteoporosis and sarcopenia is a major public health problem for old adults. In this study, we aimed to evaluate the impacts of combined osteopenia/osteoporosis with sarcopenia on balance and quality of life in patients older than 65 years.
METHODS: In this sudy, 77 patients with sarcopenia, who were older than 65 years, were included. The diagnosis of sarcopenia was made according to the diagnostic criteria developed by The European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP). Bone densitometry was performed to screen for osteoporosis or osteopenia. The balance was assessed with the anterior-posterior stability index (APSI), medial-lateral stability index (MLSI), and the general stability index (OSI), which were calculated using a Biodex Stability System device (BSS). The quality of life was assessed using SF-36.
RESULTS: Patients with sarcopenia were included in this study. Of them, 40 had osteoporosis and 37 had osteopenia. The measures of balance and the OSI, APSI, and MLSI values were low in both groups of patients, but they were statistically significantly lower in the sarcopenia with osteoporosis group compared to the sarcopenia with osteopenia group (p=0.01; p=0.002; p=0.04, respectively). The quality of life was lower in all sub-categories of SF-36, excluding the mental health when sarcopenia was accompanied by osteoporosis compared to the joint occurrence of sarcopenia with osteopenia (p<0.05).
CONCLUSION: Our study suggests that the joint occurrence of osteoporosis with sarcopenia is associated with a risk of balance loss, a decrease in quality of life, and a potentially increased fracture risk in older adults.

Keywords: Balance, osteoporosis, quality of life; sarcopenia.

Yaşlı populasyonda sarkopeni ile osteopeni/osteoporoz birlikteliğinin denge ve yaşam kalitesi üzerine etkisi

Raikan Buyukavci1, Semra Akturk1, Bahri Evren2, Yuksel Ersoy1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Anabilim Dalı, Malatya

Amaç: Yaşlı bireylerde sarkopeniye eşlik eden osteoporoz veya osteopeni varlığı önemli bir sağlık sorunudur. Biz bu çalışmada 65 yaş üstü bireylerde sarkopeni ile osteopeni veya osteoporoz birlikteliğinin denge ve yaşam kalitesi üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Materyal ve metod: 65 yaş üzeri 77 sarkopenik hasta çalışmaya dahil edildi. Sarkopeni tanısı The European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) tanı kriterlerine göre konuldu. Hastalara osteoporoz veya osteopeni taraması için kemik dansitometre ölçümü yapıldı. 25-OH- vitamin D3 düzeyi için kan alındı. Dengeyi değerlendirmek için Biodex Stabilite Sistem cihazı (antero-porterior stabilite indeksi (APSI), mediolateral stabilite indeksi (MLSI) ve genel stabilite indeksi (OSI) ölçülerek kantitatif değerlendirme) kullanıldı. Yaşam kalitesi ise kısa form 36 ile değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 77 sarkopenik hastanın 40’ı osteoporotik; 37’si osteopenikti. Denge ölçüm değerleri her iki grupta da OSI, APSI ve MLSI azalmış saptanmakla birlikte sarkopeniye osteoporoz eşlik eden grupta ölçümler istatistiksel anlamlı olarak daha düşük saptandı (p<0.05). Yaşam kalitesi sorgulamasında ruhsal sağlık dışında tüm alt kategorilerde sarkopeniye osteoporoz eşlik etmesi durumunda daha düşük skorlar elde edildi (p<0.05).
Sonuç: Çalışmamız, ileri yaş erişkinlerde sarkopeniye eşlik eden osteoporoz varlığınıın denge kaybı, yaşam kalitesinin azalması ve muhtemel kırık riskinde artış ile ilişkili olduğunu göstermektedir. (NCI-2019-0267.R1)

Anahtar Kelimeler: Balance, osteoporosis; quality of life; sarcopenia.

Raikan Buyukavci, Semra Akturk, Bahri Evren, Yuksel Ersoy. Impacts of combined osteopenia/osteoporosis and sarcopenia on balance and quality of life in older adults. North Clin Istanb. 2020; 7(6): 585-590

Corresponding Author: Raikan Buyukavci
LookUs & Online Makale