ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul A retrospective analysis of pemphigus vulgaris patients: Demographics, diagnosis, co-morbid diseases and treatment modalities used [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(6): 597-602 | DOI: 10.14744/nci.2020.37039

A retrospective analysis of pemphigus vulgaris patients: Demographics, diagnosis, co-morbid diseases and treatment modalities used

Ozge Askin1, Defne Ozkoca1, Zekayi Kutlubay1, Mehmet Cem Mat2
1Department of Dermatology and Venerology, Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Free Dermatologist

OBJECTIVE: Pemphigus vulgaris is an autoimmune blistering disease affecting the mucosal surfaces as well as the skin. Twenty-eight retrospective studies about the epidemiologic data of pemphigus vulgaris patients have been performed previously in the literature.
METHODS: In this retrospective study, we evaluated 320 pemphigus vulgaris patients who applied to the bullous diseases clinic of Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Dermatology, between the years 1999–2019. Epidemiologic data, diagnostic modalities, comorbidities and treatment modalities were noted.
RESULTS: The female to male ratio was 1.39. The mean age of diagnosis was 50.4±13.7 years, 50.8±12.5 years for males and 50.0±14.5 years for females. The average disease duration was 99.0±74.4 months; it was 91.6±67.2 months for males and 104.5±79.0 months for females. At the time of diagnosis, 88.7% of our patients had mucosal lesions and 68.4% of our patients had cutaneous lesions. The most common side effects were hypertension, diabetes mellitus, osteoporosis and hyperlipidemia. Adjuvant therapy was initiated 332 times. Azathioprine was used in 260 patients,Mycophenolate sodium was used in 30 patients, Mycophenolate mofetil was used in 42 patients, IVIG was used in 52 patients, Rituximab was used in 51 patients.
CONCLUSION: Pemphigus vulgaris is a disease that is more commonly seen in female patients. It has a peak incidence in the fifth decade and there is not a statistically significant difference between the age of diagnosis between the genders. It is a chronic disease with a long follow-up period; again, there no statistically significant difference between the two genders. The most commonly encountered comorbidities are hypertension, hyperlipidemia, diabetes mellitus and osteoporosis, which are due to the use of corticosteroids.

Keywords: Co-morbidity, diagnosis; epidemiology; gender; pemphigus.

Pemfigus Vulgaris Hastalarının Retrospektif Değerlendirilmesi: Demografik Özellikler, Tanı Metodları Komorbid Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri

Ozge Askin1, Defne Ozkoca1, Zekayi Kutlubay1, Mehmet Cem Mat2
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji ve Venereoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Dermatolog

Giriş: Pemfigus Vulgaris deri ve mukozaları etkileyen otoimmun büllü bir rahatsızlıktır. Daha önce pemfigus vulgaris hastalarındaki demografik verileri incelen yirmi sekiz çalışma yapılmıştır.
Metod: Kliniğimizin büllü hastalıklar polikliniğine 1999-2019 yılları arasında başvuran üç yüz yirmi pemfigus vulgaris tanılı hastanın demografik özellikleri, kullanılan tanı metodları, komorbid hastalıklar ve kullanılan tedavi yöntemleri incelenmiştir.
Sonuçlar: Kadın/erkek oranı 1.39 idi. Ortalama tanı yaşı 50.4 ± 13.7 yıl, erkek hastalarda 50.8± 12.5 ve kadın hastalarda 50.0±14.5 yıl idi. Ortalama hastalık süresi 99.0± 74.4 ay; erkeklerde 91.6±67.2 ay ve kadınlarda 104.5 ±79.0 ay idi. Tanı sırasında hastaların %88.7sinde mukozal ve %68.4ünde kutane lezyonlar mevcut idi. En sık yan etkiler hipertansiyon, diyabet, osteroporoz ve hiperlipidemi idi. Adjuvan tedavi olarak 260 hastada azatiopürin, 30 hastada mikofenolat sodyum ve 42 hastada mikofenolat mofetil kullanıldı. Elli iki hasta IVIG ve elli bir hasta rituximab tedavisi gördü.
Sonuç: Pemfigus vulgaris kadın hastalarda daha sık gözlenen bir rahatsızlık olup en sık beşinci dekatta görülür. Hastalığın tanı yaşı açısından iki cinsiyet arasından anlamlı fark yoktur. Hastalık uzun bir takip süresine sahip olup, yine iki cinsiyet arasından anlamlı fark yoktur. En sık karşılaşılan yan etkiler, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz, hiperlipidemi ve osteoporoz olup kortikosteroidlerin yan etkilerine bağlıdır. (NCI-2019-0342)

Anahtar Kelimeler: cinsiyet, epidemiyoloji, komorbidite, pemphigus, tanı

Ozge Askin, Defne Ozkoca, Zekayi Kutlubay, Mehmet Cem Mat. A retrospective analysis of pemphigus vulgaris patients: Demographics, diagnosis, co-morbid diseases and treatment modalities used. North Clin Istanb. 2020; 7(6): 597-602

Corresponding Author: Ozge Askin
LookUs & Online Makale