ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul An overlooked risk for healthcare workers amid COVID-19: Occupational hand eczema [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(6): 527-533 | DOI: 10.14744/nci.2020.45722

An overlooked risk for healthcare workers amid COVID-19: Occupational hand eczema

Velat Celik1, Mehmet Yasar Ozkars2
1Department of Pediatric Allergy and Immunology, Necip Fazil City Hospital, Kahramanmaras, Turkey
2Department of Pediatric Allergy and Immunology, Sutcu Imam University, Kahramanmaras, Turkey

OBJECTIVE: Hand hygiene, one of the most critical preventive methods against Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) cross-transmission, has increased during the COVID-19 outbreak. The present study aims to investigate the prevalence and risk factors of hand eczema (HE) and associated symptoms in healthcare workers (HCWs) during the COVID-19 outbreak.
METHODS: We distributed a self-administered online survey to physicians and nurses in Kahramanmaras, Turkey. The survey included questions about HE-associated symptoms and risk factors before and during the pandemic.
RESULTS: Five hundred sixty-four individuals (349 physicians and 215 nurses) answered the survey. Post-COVID-19, the prevalence of HE increased from 6.6% to 11.7% and the prevalence of HE-associated symptoms increased from 39.5% to 79.3%. Female gender (odds ratio [OR]: 3.92; 95% confidence interval [CI]: 2.12–7.25), a history of atopic diseases (OR: 1.7; 95%CI: 1.03–2.8), more frequent handwashing (OR: 1.03; 95%CI: 1.01–1.05), and more frequent use of moisturizers (OR: 1.12; 95%CI: 1.01–1.24) were independently associated with the risk of HE-associated symptoms.
CONCLUSION: Because of increased handwashing during the COVID-19 outbreak, there is a significant increase in HE-associated symptoms in HCWs. Proper education and preventive strategies for HE are urgently needed for HCWs fighting on the front lines of COVID-19.

Keywords: COVID-19, hand eczema; healthcare workers.

COVID-19 Salgını Sırasında Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Risk: Mesleki El Ekzeması

Velat Celik1, Mehmet Yasar Ozkars2
1Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Kliniği, Kahramanmaraş
2Sütçü İmam Üniversitesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

Amaç
Koronavirüs Hastalığı-2019 (COVID-19) bulaşmasını önlemeye yönelik en etkili yöntemlerden biri el temizliğidir ve bunun sonucunda el temizliği COVID-19 salgını sırasında artmıştır. Çalışmanın amacı, COVID-19 salgını sırasında sağlık çalışanlarında el ekzeması(EE) prevalansını, risk faktörlerini ve ilişkili semptomları araştırmaktır.
Yöntemler
Kahramanmaraş ilinde görev yapan hekim ve hemşirelere, kendilerinin dolduracakları çevrimiçi anket dağıttık. Anket, pandemi öncesinde ve pandemi sırasında EE ile ilişkili semptomlar ve risk faktörleri hakkında sorular içeriyordu.
Bulgular
Anketi 564 kişi (349 doktor ve 215 hemşire) yanıtladı. COVID-19 sonrası EE prevalansı %6.6'dan %11.7'ye ve EE ile ilişkili semptomların prevalansı %39.5'ten %79.3'e yükselmişti. Kadın cinsiyet (odds oranı [OR]: 3.92; %95 güven aralığı [CI]: 2.12-7.25), atopik hastalık öyküsü (OR: 1.7; %95 CI: 1.03-2.8), sık el yıkama (OR: 1.03; %95 CI: 1.01-1.05) ve sık nemlendirici kullanımı (OR: 1.12; %95 CI: 1.01-1.24) EE ile ilişkili semptomların gelişme riskiyle bağımsız olarak ilişkili bulundu.
Sonuç
COVID-19 salgını sırasında meydana gelen el yıkama sıklığındaki artışın sonucu olarak sağlık çalışanlarında EE ile ilişkili semptomlarda önemli bir artış olmuştur. COVID-19 ile ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarında, EE gelişmesini önleyici stratejilere ve eğitimlere ivedilikle ihtiyaç vardır. (NCI-2020-0313.R1)

Anahtar Kelimeler: COVID-19, elekzeması, sağlık çalışanları.

Velat Celik, Mehmet Yasar Ozkars. An overlooked risk for healthcare workers amid COVID-19: Occupational hand eczema. North Clin Istanb. 2020; 7(6): 527-533

Corresponding Author: Velat Celik
LookUs & Online Makale