ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Low back pain in children and adolescents: Real life experience of 106 patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(6): 603-608 | DOI: 10.14744/nci.2020.93824

Low back pain in children and adolescents: Real life experience of 106 patients

Ozge Gulsum Illeez1, Pinar Akpinar1, Fatma Esra Bahadir Ulger2, Feyza Unlu Ozkan1, Ilknur Aktas1
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Radiology, University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: To analyze the demographic data, etiologies and risk factors of 106 children and adolescents with low back pain (LBP) who applied to our clinic.
METHODS: The medical records of patients with low back pain under 18 presenting to our clinic in 2014–2018 were examined retrospectively. Patients’ demographic data, physical examination findings, laboratory and imaging results, and risk factors for low back pain were evaluated; diagnosis and treatment modalities were recorded.
RESULTS: In this study, 106 children and adolescents 8–17 (mean 14.24±2.33) years, 55 girls (51.8%) and 51 boys (48.1%) were included. Sixty-two patients (58.4%) were diagnosed with non-specific low back pain, 24 (22.6%) with lumbar disc herniation, six (5.6%) with inflammatory low back pain, five (4.7%) with spondylolysis (with accompanying listhesis in two), five (4.7%) with scoliosis, and four (3.7%) with Scheuermann Disease. Three patients were operated and another patient underwent an algological intervention for persistent pain. Six patients diagnosed as spondyloarthropathy were referred to the pediatric rheumatology department. Pain in the remaining cases was brought under control using conservative methods in a combination of medical treatment, rest and physiotherapy.
CONCLUSION: Low back pain is a frequent complaint in the child-adolescent age group. The causes of low back pain are as diverse as adults in this age group. The contrary common belief that severe problems, such as malignancy are common, mechanical reasons as the most common cause of low back pain.

Keywords: Adolescent, child; low back pain.

Çocuk ve Adolesanlarda Bel Ağrısı: 106 Hastanın Gerçek Yaşam Deneyimi

Ozge Gulsum Illeez1, Pinar Akpinar1, Fatma Esra Bahadir Ulger2, Feyza Unlu Ozkan1, Ilknur Aktas1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Kliniğimize bel ağrısı nedeniyle başvuran çocuk ve adolesanların demografik özellikleri, bel ağrısı etyolojileri ve risk faktörlerini araştırmaktır.
Yöntemler: 2014-2018 yılları arasında kliniğimize başvuran, 18 yaş altı bel ağrılı hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik bilgileri, fizik muayene bulguları, laboratuar ve görüntüleme sonuçları, bel ağrısı için olası risk faktörleri incelendi. Nihai teşhisi ve uygulanan tedavi modaliteleri kaydedildi.
Sonuçlar: Çalışmaya yaşları 8-17 (ort.14.24±2.33) arasında değişen, 55 kız (%51.8) - 51 erkek (48.1) 106 hasta dahil edildi. 62 hasta (%58.4) non-spesifik bel ağrısı, 24 hasta (%22.6) lomber disk hernisi, 6 hasta (%5.6) inflamatuar bel ağrısı, 2’si spondilolistezisle birlikte olmak üzere 5 hasta (%4.7) spondilolizis, 5 hasta (%4.7) skolyoz ve 4 hasta (%3.7) Scheuermann hastalığı tanısı aldı. Persistan ağrı nedeniyle lomber disk hernisi tanılı 3 hasta opere edildi, 1 hastaya algolojik işlem uygulandı. Spondiloartrit olarak teşhis edilen 6 hasta pediatrik romatoloji bölümüne refere edildi. Kalan hastaların ağrısı ilaç tedavisi, istirahat ve fizyoterapi yöntemlerini içeren konservatif tedavi metodları ile kontrol altına alındı.
Sonuç: Bel ağrısı çocuk-adolesan yaş grubunda sık görülen bir şikayettir. Erişkinlerde olduğu gibi altta yatan pek çok sebep olabilmekle birlikte, malignite, enfeksiyon gibi ciddi nedenlerden ziyade non spesifik (mekanik kaynaklı) kendi kendini sınırlayan tür en sık görülen bel ağrısı sebebidir. (NCI-2019-0237)

Anahtar Kelimeler: Çocuk, adolesan, bel ağrısı

Ozge Gulsum Illeez, Pinar Akpinar, Fatma Esra Bahadir Ulger, Feyza Unlu Ozkan, Ilknur Aktas. Low back pain in children and adolescents: Real life experience of 106 patients. North Clin Istanb. 2020; 7(6): 603-608

Corresponding Author: Ozge Gulsum Illeez
LookUs & Online Makale